Makrogazdaság

MÛködési kockázatok kezelése

A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bankrendszer kockázati kitettségének alakulását. E célból készültek a bankrendszerben rejlÕ kockázatokat bemutató tanulmányok (eddig a csoport-, a hitelezési, a devizaárfolyam, valamint a kamatkockázat témakörében), amelyek a nemzetközi szabályozási háttér és a nemzetközi gyakorlat bemutatása mellett a magyar kereskedelmi bankok körében végzett felmérések tapasztalatait összegezték. Ennek a tanulmánysorozatnak a legújabb eleme a bankrendszer mÛködési kockázattudatosságáról, kockázatkezelésérÕl szóló áttekintés.

A banki közvetítés mélysége

A magyar banki közvetítés mélységének mutatói a 90-es évek elejéhez képest szerény változást mutatnak, és továbbra is jelentÕs elmaradás tapasztalható a fÕbb indikátorok tekintetében az európai bankrendszerekhez képest. Ezen, a magyar gazdaság fejlÕdése és a pénzügyi stabilitás szempontjából oly fontos téma elemzéséhez segítséget nyújthat a hasonlóan fejlett tranzíciós országok tapasztalata, ezért az alábbiakban a magyar, cseh és lengyel banki közvetítés eszközoldali mutatóinak elmúlt évtizedbeli alakulását mutatjuk be röviden, majd az EU-tagok és Magyarország indikátorainak fÕbb eltéréseire mutatunk rá.

Növekedési dilemmák 2002 nyarán

2002 elején évtizedek óta nem tapasztalt gazdasági helyzet állt elÕ Magyarországon: az elsÕ negyedévben a KSH adatai szerint a 2,9 százalékos GDP-növekedés a háztartások fogyasztásának 8 százalékot meghaladó bÕvülésével járt együtt, s az állóeszköz-felhalmozás is fÕként a lakásépítések élénkülése miatt nÕtt. Ezt a sajátos növekedési pályát manapság gyakran nevezik "rossz szerkezetÛnek". Hogy ez valóban így van-e, azt elsÕsorban a hazai termelÕknek a belföldi keresletre való reagálása, illetve ennek gazdaságpolitikai feltételei fogják meghatározni.
Világgazdaság Piactér