Makrogazdaság

Más vágányon a makrogazdaság

Elfogadta az európai uniós előcsatlakozási program részét képező, a következő négy évre szóló makrogazdasági pályát a kormány - jelentette be László Csaba pénzügyminiszter pénteken. Makrogazdaság mellékletünkben bemutatjuk, milyen irányelvek vezérlik a gazdaságpolitikát az elkövetkezőkben. Elemzői vélemények pedig a 10. oldalon olvashatók.

Választási ígéretek - szavazás után (2.)

Az Ecostat gazdaságelemző és informatikai intézet közvélemény-kutatás keretében felmérte a legfontosabb választási témák, ígéretek társadalmi támogatottságát, a teendők prioritását és a lakossági elvárásokat. Folytatjuk ezek - legutóbbi mellékletünkben megkezdett - ismertetését.

MÛködési kockázatok kezelése

A Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a bankrendszer kockázati kitettségének alakulását. E célból készültek a bankrendszerben rejlÕ kockázatokat bemutató tanulmányok (eddig a csoport-, a hitelezési, a devizaárfolyam, valamint a kamatkockázat témakörében), amelyek a nemzetközi szabályozási háttér és a nemzetközi gyakorlat bemutatása mellett a magyar kereskedelmi bankok körében végzett felmérések tapasztalatait összegezték. Ennek a tanulmánysorozatnak a legújabb eleme a bankrendszer mÛködési kockázattudatosságáról, kockázatkezelésérÕl szóló áttekintés.

A banki közvetítés mélysége

A magyar banki közvetítés mélységének mutatói a 90-es évek elejéhez képest szerény változást mutatnak, és továbbra is jelentÕs elmaradás tapasztalható a fÕbb indikátorok tekintetében az európai bankrendszerekhez képest. Ezen, a magyar gazdaság fejlÕdése és a pénzügyi stabilitás szempontjából oly fontos téma elemzéséhez segítséget nyújthat a hasonlóan fejlett tranzíciós országok tapasztalata, ezért az alábbiakban a magyar, cseh és lengyel banki közvetítés eszközoldali mutatóinak elmúlt évtizedbeli alakulását mutatjuk be röviden, majd az EU-tagok és Magyarország indikátorainak fÕbb eltéréseire mutatunk rá.

Növekedési dilemmák 2002 nyarán

2002 elején évtizedek óta nem tapasztalt gazdasági helyzet állt elÕ Magyarországon: az elsÕ negyedévben a KSH adatai szerint a 2,9 százalékos GDP-növekedés a háztartások fogyasztásának 8 százalékot meghaladó bÕvülésével járt együtt, s az állóeszköz-felhalmozás is fÕként a lakásépítések élénkülése miatt nÕtt. Ezt a sajátos növekedési pályát manapság gyakran nevezik "rossz szerkezetÛnek". Hogy ez valóban így van-e, azt elsÕsorban a hazai termelÕknek a belföldi keresletre való reagálása, illetve ennek gazdaságpolitikai feltételei fogják meghatározni.

Túlzott expanzió vagy szükséges mélyülés?

Az elmúlt évek során a hazai bankrendszer hitelkihelyezései dinamikusan növekedtek. A pénzügyi közvetítÕrendszer stabilitásáért felelÕs jegybanknak a jelenséget elemezve szembe kellett néznie azzal a kérdéssel, hogy ez a növekedés a bankszektor szempontjából nem okoz-e túlzott kockázatokat. Vajon a gazdaság szereplÕinek kedvezÕ konjunkturális, illetve jövedelmi helyzetére alapozott várakozások közepette folyósított hitelek a gazdasági környezet egy esetleges kedvezÕtlen megváltozása esetén nem vezetnek-e a banki portfóliók olyan mértékÛ romlásához, amelyek - számottevÕ hitelezési veszteséget okozva - a bankrendszer stabilitását veszélyeztethetik?
Világgazdaság Piactér