Nyereményjáték

Legyen tájékozott az üzleti életben!

Világgazdaság
A Világgazdaság üzleti napilap kiadója ezúton szeretné megtudni, hogy milyen témakörök foglalkoztatják leginkább a jelenlegi cégvezetőket, vállalkozókat, üzletembereket, vagyis Önöket. Kérjük, szánjon néhány percet a lenti kérdések és a kvízkérdés megválaszolására!

Az idejét szeretnénk honorálni, ezért a kérdőív megválaszolásáért és a kvízkérdés helyes válaszáért cserébe 1 havi díjmentes hozzáférési lehetőséget adunk a VILÁGGAZDASÁG napilaphoz honlapunkon digitális formátumban (pdf), továbbá a (kérdőív alatt olvasható) Játékszabályzat szerint két alkalommal kisorsolunk 4-4 db 1 fő részére szóló VIP belépőjegyet a Világ Múmiái Kiállításra, valamint a Star Wars Koncertre, ráadásként pedig 2-2 db 2 fő részére szóló VIP belépőjegyet sorsolunk ki az Ön által kiválasztott Világgazdaság konferenciára.

Előre is köszönjük a közreműködésüket!

Üdvözlettel:
Világgazdaság

Korábbi kérdéseink megfejtései:

Hétfő (szeptember 10.): Mi az az ETF?
 • A. tőzsdén kereskedett alap
Kedd (szeptember 11.): Mekkora jelenleg a jegybanki alapkamat mértéke Magyarországon?
 • B. 0,9 százalék
Szerda (szeptember 12.): Melyik vállalat részvényeivel nem kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén?
 • C. Magyar Posta
Csütörtök (szeptember 13.): Ki az Európai Központi Bank jelenlegi elnöke?
 • C. Mario Draghi
Péntek (szeptember 14.): Ki nem tagja a Költségvetési Tanácsnak az alábbiak közül?
 • B. Varga Mihály pénzügyminiszter
Hétfő (szeptember 17.): Hány év után mentesül a kamatadó megfizetése alól a tartós befektetési számlán lekötött megtakarítás?
 • A. öt
Kedd (szeptember 18.): Mekkora volt éves szinten az infláció mértéke Magyarországon 2018 augusztusában a KSH adatai szerint?
 • B. 3,4 százalék
Szerda (szeptember 19.): Melyik pénznem a leggyengébb az alábbiak közül az amerikai dollárhoz képest?
 • C. venezuelai bolívar
Csütörtök (szeptember 20.): Az Európai Unió hány tagországában hivatalos fizetőeszköz az euró?
 • C. 19
Péntek (szeptember 21.): Mekkora volt az egy főre jutó GDP 2017-ben Magyarországon az Eurostat adatai szerint?
 • B. 12 600 euró
Hétfő (szeptember 24.): Ki nem tagja a Nemzeti Versenyképességi Tanácsnak?
 • B. Matolcsy György jegybankelnök
Kedd (szeptember 25.): Melyik cég értéke lépte át elsőként az 1000 milliárd dolláros határt?
 • A. Apple

A kvízkérdés megfejtését a konferencia@vg.hu email címre várjuk!

Játékszabályzat
a VILÁGGAZDASÁG online nyereményjátékához:

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A meghirdetett játék szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.
A jelen játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A Játék időtartama

A játék 2018. szeptember 10. napján 10 órakor kezdődik és 2018. szeptember 25. napján 0:00 óráig tart a VG.hu weboldalon.

4. A Játék menete

4.1. Részvétel
A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a VG.hu oldalon található kérdőívet kitöltse, az azon szereplő kérdésekre, valamint a kvízkérdésre válaszoljon és a kvízkérdés helyes megfejtését elküldje a konferencia@vg.hu email címre.

4.2. Sorsolás
A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor. A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül kerül kisorsolásra. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő helyes megfejtést beküldő Játékosok között 2018. szeptember 17-én 4 db 1 fő részére szóló belépőjegyet sorsolunk ki a Világ Múmiái Kiállításra. 2018. szeptember 26-án 4 db 1 fő részére szóló belépőjegyet a Star Wars Koncertre. Mindkét sorsoláson alkalmanként 2-2 db 2 fő részére szóló VIP belépőjegyet sorsolunk az ön által kiválasztott Világgazdaság konferenciára.
A belépőjegyek sorsolásának időpontjai: 2018. szeptember 17 és szeptember 26.
Minden kérdőívet kitöltő és a kvízkérdésre helyesen válaszoló 1 havi díjmentes VILÁGGAZDASÁG próbaolvasást kap.
További öt Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes(ek) helyébe lépnek játékból történő kizárása(uk) esetén. A játék időtartama alatt a Szervező egy Játékostól csak egy regisztrációt fogad el, továbbá a sorsoláson kihúzott játékosok a további sorsolásokon nem vesznek részt.

4.3. A nyertesek értesítése
A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező telefon/email útján felveszi a kapcsolatot.
A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

4.4. A nyeremény átadása
A nyeremény átadására postai úton tértivevénnyel vagy e-mailben visszaigazolással kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt a sorsolást és az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

4.5. Kizárás a Játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
– a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
– jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.

5. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. Adatvédelem és adatkezelés

A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus: Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve – Játékban részt vevő azonosítása,
– Játékban való részvétel,
– Sorsolás lebonyolítása,
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
– Játékban részt vevő értesítése,
– egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Játékban részt vevő természetes személy lakcíme vagy tartózkodási helye – Nyereményről történő értesítés
– Nyeremény kézbesítése/átadása,
az érintett önkéntes hozzájárulása 6 hónap
Nyertes játékos neve, lakcíme adóazonosító jele vagy adószáma – jogszabályi kötelezettségek teljesítése
– Nyeremény kézbesítése/átadása
jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján 8 év

 

A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

Mediaworks Hungary Zrt.,
1034 Budapest, Bécsi út 122-124,
kiado@mediaworks.hu

Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

– cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

– postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– honlap: www.naih.hu

7. Kapcsolat

A Játékkal kapcsolatban érdeklődni hétköznapokon 9-17 között a 1/460-2500-as telefonszámon vagy a jatek@mediaworks.hu e-mail címen lehet.

8. Vegyes rendelkezések

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót és az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem, a Játékszabályzatot a Szervező a mediaworks.hu/jatekszabaly oldalon teszi közzé. Szervező kizárja felelősségét a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött adatok, információk, a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a Játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2018. augusztus 31.

 

Ön mit gondol erről? Mondja el véleményét!

Bővülést várnak a munkaerő-kölcsönzők

Partner- és infrastruktúra-hálózatuk fejlesztésével, átalakításával, digitalizációval igazodnak piacuk változásaihoz a magyarországi munkaerő-kölcsönző és -közvetítő cégek.

Már épülnek az első rezsimentes házak

A hagyományos energiahordózóktól függetlenül üzemeltethető, magyar fejlesztésű lakóépület-technológia kereskedelmi forgalmazása tavaly kezdődött.
Világgazdaság Piactér