Világgazdaság nyereményjáték – Pihenjen és építsen kapcsolatot!

Világgazdaság
A Világgazdaság üzleti napilap kiadója ezúton szeretné megtudni milyen témakörök foglalkoztatják leginkább a jelenlegi cégvezetőket, vállalkozókat, üzletembereket vagyis Önöket. Kérjük, szánjon néhány percet a lenti kérdések megválaszolására.

Az idejét szeretnénk honorálni, ezért a kérdőívet kitöltők 1 havi díjmentes hozzáférési lehetőséget kapnak a VILÁGGAZDASÁG napilaphoz honlapunkon digitális formátumban (pdf), továbbá a (kérdőív alatt olvasható) Játékszabályzat szerint kisorsolunk nyereményenként 10 db 2 fő részére szóló vouchert a budapesti FINA Műúszó Világkupára, 2 fő részére szóló díjmentes részvételt az ön által választott Világgazdaság konferenciára és 2 db VIP belépőjegyet a Star Wars Koncertre.

Előre is köszönjük a közreműködésüket!

Üdvözlettel:
Világgazdaság

Játékszabályzat

 

A játékban a Szervező, illetve a szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek a Ptk. 685. § b) pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
1. A Játék szervezője és lebonyolítója
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt.
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.), mint Világgazdaság napilap kiadója (a továbbiakban: „Szervező”).
2. A Játékban részt vevő személyek
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy.
A játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői,
alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.
3. A Játék időtartama
A játék 2018. május 11. napján 9 órakor kezdődik és 2018. május 28. napján 0:00 óráig tart.
4. A Játék menete
4.1. Részvétel
A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a www.vg.hu oldalon található kérdőívet kitöltse, az azon szereplő kérdésekre válaszoljon.
4.2. Sorsolás
A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő, www.random.org webhelyen elérhető és megtekinthető sorsoló program segítségével kerül sor. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a hivatkozott webhelyen elérhető sorsolóprogramot, és annak alkalmazását a játékban. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 2018. május 15-én 10 db 2 fő részére szóló vouchert sorsolunk ki a budapesti FINA Műúszó Világkupára, 2018. május 21-én és 28-án alkalmanként 10-10 db 2 fő részére szóló díjmentes részvételt az ön által kiválasztott Világgazdaság konferenciára, valamint 2 főre szóló VIP belépőjegyet. További öt Játékos pótnyertesként kerül kisorsolásra, akik a nyertes(ek) helyébe lépnek játékból történő kizárása(uk) esetén.
A VIP belépőjegyek sorsolásának időpontja: 2018. május 15. május 21. május 28.
A játék időtartama alatt a Szervező egy Játékostól csak egy regisztrációt fogad el, továbbá a sorsoláson kihúzott játékosok a további sorsolásokon nem vesznek részt.
4.3. A nyertesek értesítése
A sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesekkel nevét Szervező telefonon/email útján felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
4.4. A nyeremény átadása
A nyeremény átadására postai úton tértivevénnyel vagy e-mailben visszaigazolással kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt a sorsolást és az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére.
4.5. Kizárás a Játékból
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
– ha a sorsolás eredményéről értesítő levélre 3 napon belül nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
– jelen szabályzat bármely pontját megsérti.
5. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
6. Adatkezelés
6.1. Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
A Játékos ezennel tudomásul veszi, hogy a megjelölt személyes adatait a játék Szervezőjének, mint Adatkezelőnek adja meg.
Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 107452.
A Szervező tájékoztatása alapján, az adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, és kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.
A nyertesek tudomásul veszik, hogy a játékkal kapcsolatban rögzített személyes adataikat az Szervező azon munkatársai ismerhetik meg, akik közreműködnek a játék megszervezésében és lebonyolításában, valamint a jelen szabályzatban meghatározott célok megvalósításában.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A Játékos az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
A Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
6.2. Hozzájárulás
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
– a jelen szabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a neve a www.vg.hu oldalon megjelenjen. A játékban részvevő továbbá tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait (név) nyertesként történő kiválasztása esetén a Szervező nyilvánosságra hozza a www.vg.hu oldalon közzétegye.
– hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a személyes adatai (név, postacím, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – az esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és az érdekeltségébe tartozó cégek PR- és marketing céljaikra felhasználják. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a jövőben további, névre szóló ajánlattal megkeresse, adatai törlését írásban kérheti a konferencia@vg.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen az email-címen kérhetik adataik helyesbítését it.
7. Kapcsolat
A játék kapcsán a 1/460-2519-es telefonszámon hétköznapokon 9 és 12 óra között, vagy a konferencia@vg.hu e-mail címen lehet.
8. Vegyes rendelkezések
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.
A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.
A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.
A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.
Kelt: Budapest, 2018. május 9.

 

18:19
Gazdaság

Újra adósságspirálba kerülhet az USA

Az amerikaiak továbbra is tartanak egy újabb pénzügyi válságtól, miközben jelentős adósságot is felhalmoztak.
11:56
Gazdaság

Kína folytatja a vámok csökkentését

A kereskedelmi háború akár húsz évig is elhúzódhat, és jövőre már az amerikai gazdaság növekedésében is érezteti negatív hatását.
Világgazdaság Piactér