Fellélegezhetnek az önkormányzati infrastrukturális beruházások tervezői és végrehajtói, mert egy újabb hitelprogram segítheti projektjük megvalósítását. A program keretösszege 60 milliárd forint, és a hitel típusa éven túli beruházási hitel.

Hitelfelvételre jogosultak:

>> önkormányzatok,

>> önkormányzati társulások

>> települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, amennyiben ezt a jogszabály lehetővé teszi

Hitel felhasználásának célcsoportjai:

"A" hitelcélok

>> ivóvízminőség javítását szolgáló beruházások

>> szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási beruházások

>> csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások

>> települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházások

>> árvízi és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások

"B" hitelcélok

>> közutak építése (beleértve az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utakat is)

>> megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos beruházások

>> közvilágítási és önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának fejlesztése, korszerűsítése

>> önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása

>> egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások

>> valamint egyéb, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.-ben az önkormányzatok részére előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások megvalósítása

A kiírás szerint a hitel aránya a beruházás bekerülési - az áfa-visszaigénylés függvényében nettó vagy bruttó - értékének maximum 90 százaléka lehet. A sajáterő-elvárás a beruházás minimum 10 százaléka. A hitel elbírálása szempontjából a saját erőbe támogatás (európai uniós, hazai) is beszámítható. A hitelnyújtás elsődlegesen refinanszírozási konstrukcióban történik, az együttműködési szándékukat kifejező hitelintézetek bevonásával. A Magyar Fejlesztési Bankhoz a 20 millió forint feletti hitelkérelmek nyújthatók közvetlenül be. A futamidő maximum 20 év, türelmi idő: 3 év (a szerződéskötéstől számítva). A finanszírozó hitelintézet a biztosítékok tekintetében saját belső szabályzatai szerint jár el. Önkormányzati törzsvagyon nem képezheti biztosíték tárgyát.

A hitelezésből kizárták azt az önkormányzatot (önkormányzati társulások esetén a gesztor önkormányzatot),

>> amely a megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely állami támogatással öszszefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette,

>> amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

>> adósságrendezési eljárás alatt áll,

>> nem felel meg az Ötv.-ben meghatározott hitelfelvételi korlátnak.

Kérelem benyújtása: a hitelkérelmeket a refinanszírozásban részt vevő hitelintézetekhez, valamint 20 millió forintot meghaladó hitelösszeg esetén közvetlenül az MFB Rt.-hez is be lehet nyújtani.

További információ kérhető az Árindex Kft. forráskombiná-

ciós partnerétől: Közép-európai Gazdasági Tanácsadó Kft., Gulyás Andrea, 1071 Budapest, Peterdy u. 15., Telefon: 344-5566, E-mail: gulyas@keu.hu