A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XCVII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E fejezet alkalmazásában - a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében - ajánlatkérő az az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is - kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget -,] "b) amelynek e fejezet szerinti közbeszerzését az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó forrásból többségi részben közvetlenül támogatják." A módosítás következtében csak az olyan támogatásokból megvalósuló közbeszerzések esetén kötelező a Kbt. alkalmazása, ahol az EU- és a hazai forrásból származó támogatások együttes mértéke, vagy az EU-forrásból származó támogatás mértéke a közbeszerzés értékének 50 százalékát meghaladja. Az ún. "EU-rezsim" szerinti eljárás fő szabály szerinti előfeltétele az is, hogy a beszerzés (közbeszerzés) becsült értéke (nettó értéke) elérje, vagy meghaladja az irányadó közösségi értékhatárt.

A Kbt. rendelkezései alapján a pályázó, illetve kedvezményezett akkor kerül a Kbt. hatálya alá:

- 1. Amikor önként, a pályázat benyújtását követően, de a támogató döntése előtt folytatja le a közbeszerzési eljárást. Ebben az esetben is úgy kell az eljárást lefolytatnia, mintha támogatásban részesült volna, minden tartalmi és formai (alaki kötöttség) követelményt be kell tartania. Amennyiben a támogatást igénylő a Kbt. rendelkezéseit megsérti - ellene még akkor is indulhat jogorvoslati eljárás, amikor a támogató a pályázata felől döntését még nem hozta meg, annak ellenére, hogy önkéntesen vetette alá magát a közbeszerzési eljárásnak.

- 2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásának második lehetséges esete, amikor a támogató pályázatot jóváhagyó döntését követően folytatják le az eljárást. Ebben az esetben a támogatói döntés meghozatalának időpontja a meghatározó, azaz, amenynyiben a pályázó azt megelőzően nem folytatott le önként közbeszerzési eljárást, úgy a támogató döntése meghozatalának időpontjában kerül a Kbt. hatálya alá. Amennyiben a támogató dönt az adott projekt támogatásáról, úgy a beszerzés, illetve közbeszerzés megkezdésének időpontja a következő releváns időpont, mert a Kbt.-nek ebben az időpontban hatályos rendelkezései szerint kell eldönteni, hogy az eljárást le kell-e folytatni.

A fentiek értelmében, amenynyiben a támogató döntését még a Kbt. módosítása előtt hozza meg, de a közbeszerzési eljárás, illetve beszerzés megvalósítását a kedvezményezett a Kbt. módosítása előtt még nem kezdi meg, akkor a módosult rendelkezések alapján kell az eljárás lefolytatásának kötelezettségét megítélni. Abban az esetben, ha a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás lefolytatását még a Kbt. módosításának hatálybalépése előtt megkezdi, de az eljárás lefolytatása alatt már hatályba lép a módosítás, úgy - amennyiben az ajánlattételi határidő nem járt le - jogosult arra, hogy az ajánlati felhívását a Kbt. 76. § (2) bekezdésében foglaltak szerint visszavonja.

Forrás: www.gkm.hu