Az elmúlt évtized inkább szólt a közúti fuvarozók számának csökke­néséről, mint új cégek alapításáról. Mi az Önök története?

A Szemerey-Plus egy nyolcéves vállalkozás, de nem előzmény nélküli: édesapám, Szemerey Lóránd alapította 28 hűtős-nyerges autóval. Az ő korábbi cége a hűtött áruk belföldi szállításában piac­vezető volt, így nagy lelkesedéssel és bizalommal vágott bele az új cég felépí­tésébe. Egy évvel az alapítás után, az egyetemi tanulmányaim befejezésével csatlakoztam a céghez. A Metropolitan Egyetemen végeztem közgazdász sza­kon, logisztikai szakirányon. Minden­képp a logisztikában szerettem volna elhelyezkedni, de tudtam, hogy azt nem lehet az út végén kezdeni, hanem minden területet meg kell ismernem. Tudatosan jártam végig a ranglétrát, egy előre felállított ütemterv szerint. A cég vezetésében 2021-ben sikeresen le­zajlott a generációváltás. Édesapám ké­szült a stafétabot átadására, és ennek megfelelő stratégiát alakított ki. Ő mára teljesen visszavonult, de rendszeresen érdeklődik a cég működéséről.

PR cikk kép
Szemerey Péter, a Szemerey-Plus vezérigazgatója / Fotó: Szemerey Plusz

Mekkora céggé nőttek nyolc év alatt?

Jelenleg 120 autóval dolgozunk, 190 fős a létszámunk, amelyből 30 fő a szelle­mi állomány. Ma még teljes mértékben magyar munkavállalókat foglalkozta­tunk, és 99 százalékban saját járművel szolgáljuk ki a megbízókat, mert azt valljuk, hogy a megfelelő minőség csak saját eszközökkel biztosítható. Jelenleg a fuvarozás adja az árbevétel egészét, de a terveink szerint 2025-ben Alsóné­mediben felépítünk egy 15 ezer négy­zetméteres logisztikai bázist, ahol majd hűtött, fagyasztott és száraz élelmisze­reket kezelünk. Ebben a szegmensben ez már nagy raktárnak számít, amivel akár a top 5-be is bekerülhetünk az ilyen profilú hazai logisztikai cégek kö­zött.

A szakosodás nem válik a növeke­dés gátjává?

Az élelmiszeripari fókuszunk erősíté­se mellett a piac azt diktálja, hogy más szegmensekben is szolgáltassunk. Az élőállat-, a konténer- és a hulladékfuva­rozás lehet olyan terület, amely iránt az új megbízóink érdeklődnek. Nyi­tott vagyok az ilyen jellegű fuvarozásra is, habár ezekre részben más szabályok vonatkoznak, és más eszközöket igé­nyelnek, ami alapos felkészülést igé­nyel a részünkről.

Külföldi terjeszkedésben is gon­dolkodnak?

Elsősorban Magyarországban gondol­kodom. Számos lehetőséget látok a bel­földi fuvarozás további terjeszkedésére és az itteni igények kiszolgálására.

Milyen fő értékei vannak a Szemerey-Plusnak?

Családi tulajdonú és menedzsmen­tű cégként gyorsan tudunk reagálni az ügyféligényekre és a felmerülő problé­mákra. Nagyon rövid a döntési útvonal és idő. Egy helyettesem van, és alatta négy további részlegvezető. Minden reg­gel tartunk vezetői megbeszélést, ahol megosztjuk egymással az aktuális té­mákat és kérdéseket, ezzel is biztosítva az átláthatóságot és – ha kell – a gyors döntéshozatalt. Számításaim szerint még további 30 autóval tud bővülni a cég. Ez nincs annyira messze: a jövő év végéig 60 százalékkal szeretném növel­ni a volument, így az autók számát is.

Mi tölti el büszkeséggel a céggel kapcsolatban?

Nagyon büszke vagyok rá, hogy Ma­gyarországon kiemelkedő, 99,48 száza­lékos a teljesítési rátánk, ezt mutatót a fel- és lerakás pontossága, valamint az okmányok egy-két napon belüli keze­lése alapján határozzák meg. Az a ta­pasztalatom, hogy ez a szint teljesen egyedülálló a magyar piacon. A hűtött áruk fuvarozása szigorú időkapuk kö­zött végzett tevékenység, így mindenre gyorsan alkalmazható alternatív meg­oldással kell felkészülnünk. A magasfokú pontosság elsősorban a szervezettség eredménye, amihez szükség van az ügyfelek, a fel- és lerakóhelyek támo­gatására is. Velük szorosan együttmű­ködve mindenre találunk megoldást, ha időben szólunk, rugalmasak ők is.

Hogyan hatnak a megemelkedett útdíjak és üzemanyagárak a fuvar­piacra?

Sok területen csökkent 2023-ban az áruforgalom, így a mi szegmensünk­ben is. Az általunk szállított mennyi­ség konkrétan 15 százalékkal esett vissza. Az élelmiszeripar sajátossága, hogy a 15 százalékos tonnában mért csökkenés ellenére csak 10 százalék­kal lett kisebb a kilométerben mért teljesítményünk. A volumen tavaly márciusban hirtelen visszaesett, az­óta nagyjából stagnál. Ezen a kérdés­ben említett, fuvardíjat emelő tételek sem változtattak.

Ez azt is jelenti, hogy sikeresen át­hárították a felmerült többletkölt­ségeket?

Az a fuvarozó, aki követte a híreket, időben szembesült az árváltozásokkal. Annak mértéke engem is sokkolt, és nem volt kellemes elmennem ezzel a „csomaggal” a megbízóinkhoz. Ráadá­sul a jövedéki és az útdíj mellett egyéb költségeink is növekedtek, ha kisebb mértékben is. A szerződéseink 95 százaléka úgy van megfogalmazva, hogy az üzemanyag árát automatiku­san követik, ennek része a jövedéki adó is. Az útdíj változása is lekövethető volt. Nem az érvényesítés volt számomra a nagy kérdés, hiszen a jogszabály-válto­zásokra nincs hatásunk, sokkal inkább érdekelt az, hogy ennek az áremelés­nek milyen hatása lesz a volumenekre. Tartottam attól is, hogy a kisebb és kor­szerűtlen flottájú versenytársak egy ré­sze emiatt mélyen áron alul lesz kény­telen szolgáltatni.

A piaci koncentráció növekedése nemkívánatos?

A fedezeti szint alatti árverseny so­sem tesz jót a piacnak, hiába tisztul tőle középtávon. Ma már egy megbízó sem dolgozik csupán egyetlen fuvarozócég­gel, ám nagyon nem mindegy, hogy a mi 20 autónk mellé még hány autót enged be az áruik fuvarozásába! Ese­tenként egy-kettő nem tűnik soknak, de sok kicsi sokra megy. A fuvardíj 12–14 százalékkal nőtt az útdíj és a jövedéki adó miatt. Ezenfelül nőtt a biztosítások ára, a szervizköltség, a bérek és a banki fi­nanszírozás költsége is. Ezekre tekin­tettel egy 20 százalék körüli áremelést éreztem volna egészségesnek, ennek azonban nem sikerült a közelébe kerül­nie a szakmának. Így az a kérdés, hogy ki mit tud még tenni az eredményesség érdekében.

Az áremelés nem jöhet szóba?

Nem látom idén reálisnak a fuvar­díj további emelését. Amit a tavalyi év végén, ez év elején sikerült elérnünk, azzal kell végigvinnünk 2024-et. Bízunk abban, hogy a gazdaság növekedése le­hetővé teszi az érdemi fuvardíjemelést a jövő évre a túlkínálat szűkülése miatt.

PR cikk kép
Fotó: Szemerey Plusz

Ebben a helyzetben miért vágnak most raktárépítésbe?

A beruházásra van tőkénk, a stabil pénzügyi háttér a cégünk egyik nagy előnye; ezt is kevesen mondhatják el magukról a piacon. A saját rész mellé különféle beruházási támogatások is elérhetőek, amik jó esetben 40–50 százalékot is jelenthetnek. Egy nagy volu­menű fejlesztés esetén minden tétel önmagában is nagynak számít. Azért vágunk bele a raktárépítésbe, mert a megbízók még mindig keresik az olyan logisztikai szolgáltatót, aki megbízható­an és jó minőségben dolgozik. A hazai raktárak nagy része a mi szegmen­sünkben mára idejétmúlt, amelyeket új technológiákkal felszerelt raktárak­kal kell kiváltani. A raktározással újabb szolgáltatásokat tudunk megnyitni az iparág előtt, ahol tovább tudjuk bővíte­ni a megbízói körünket.

A sofőrhiány recessziós időben is kihívás?

A helyzet továbbra is érinti a fuvaro­zás legtöbb szereplőjét. A belföldi jut­tatások már nagyon közel állnak egy­máshoz, így más módon kell vonzóbbá válnunk a versenytársainkhoz képest. Fontosnak tartjuk, hogy a munkatár­sainkat meghallgassuk, és reagáljunk a véleményeikre és az észrevételeikre. Emellett törzsgárdaprogramunk is van, ahol a hűséget és az elköteleződést jutalmazzuk meg, és a kiemelkedően teljesítő dolgozóinkat is díjazzuk. Ezen­kívül természetesen számos pluszjutta­tást is kínálunk.

Milyen tervei vannak a Szemerey-Plusnak a fiatal sofőrök felkarolá­sára?

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom az állami képzési programot. Helyes, hogy aki így kap jogosítványt, annak legalább egy évet a fuvarozói szakmá­ban kell eltöltenie. Reméljük, ezalatt megszeretik és elsajátítják a sofőrszak­mát, és tartósan benne maradnak. A kezdő gépjárművezetővel még sok munka van a cégeknél, de hiszünk ab­ban, hogy a befektetett energia megté­rül, és ily módon fiatalítható a járműve­zetői állomány. E program keretében tíz főt foglalkoztatnánk: közülük, ha négy megmarad egy év után is, az már jó szám. Nem attól tartok, hogy a többiek más cégekhez mennek majd vezetni, hanem inkább pályaelhagyók lesznek. Itt elengedhetetlen a munka szeretete és a szakma iránti elhivatott­ság. Az egyik kiemelt feladatunk, hogy a pályakezdőkkel megszerettessük ezt a szakmát…

Forrás: Navigátorvilág

https://www.toyotabalogh.hu/