Az Európai Unió népegészségügyi keretprogramjában kibontakozó együttműködésünk ösztönzi a nemzetközi tapasztalatok átvételét, emeli a népegészségügyi munka színvonalát és hatékonyságát, és közösségi források bevonását teszi lehetővé a hazai programba. Nem utolsósorban az Európai Unió kialakult normái, gondolkodásmódja szerint az egészség alapérték a politikai döntések meghozatalánál, de a mindennapi életben is.

Az uniós csatlakozás hatása a magyar lakosság egészségi állapotára és egészségügyünkre egyértelműen kedvező.

Brüsszel nem szól bele hazánk egészségpolitikájába, illetve abba, hogy hogyan szervezzük és finanszírozzuk ellátórendszerünket. Ugyanakkor az Európai Unió országai szociális jóléti modellben gondolkodnak, az állampolgárok magas szintű szociális biztonsága és egészségügyi ellátása garantált. Ez elvárásként jelentkezik a csatlakozó országok esetében is.

A hamarosan az Országgyűlés elé terjesztendő "Egészség Évtizede - Johan Béla nemzeti programja" megfelel az uniós elvárásoknak és normáknak, összhangban áll a kormány programjában szereplő jóléti fordulattal és a lakosság jólétéért, egészségéért érzett kiemelt összkormányzati felelősséggel. A hazai program kidolgozása során a lehető legteljesebb mértékben építettünk az Európa Parlament és Tanács jogalkotására, az uniós gyakorlatra, tapasztalatokra, a jövőbeli lehetőségekre.

A közösség tevékenységének alapja népegészségügyi téren az alapszerződés 152. cikkelye. E cikkely aktív szerepre hívja fel a közösséget a népegészségügy mindazon kérdéseiben, amelyekben az egyes államok erőfeszítései önmagukban nem elégségesek, ahol biztosított a közösségi szintű tevékenység hozzáadott értéke. A szerződés hangsúlyozza az úgynevezett "horizontális követelményt", vagyis azt, hogy az emberi egészség védelme értékelési szempont kell legyen bármilyen közösségi politika és tevékenység kialakításánál és végrehajtásánál.

Különös jelentőséget ad az egyes intézkedések egészségre gyakorolt hatása vizsgálatának az, hogy az Európai Unió egy nagy, egységes piac, ahol a termékek, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabadon áramolnak. Az utóbbi évek nagy visszhangot kiváltott eseményei - mint a dioxin- és a kergemarhakór-botrányok - előtérbe hozták annak fontosságát, hogy a belső piac szabad mozgásai nem veszélyeztethetik a polgárok egészségét. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság legutóbbi átszervezése során a fogyasztóvédelmi és egészségügyi kérdések egy és ugyanazon főigazgatóság hatáskörébe kerültek.

A magyar program minden egyes eleme illeszkedik az európai uniós népegészségügyi prioritásokhoz. A programhoz csatlakoztunk, a memorandumot aláírtuk, és az ajtó nyitva áll. A napokban tartottak tájékoztatást az Európai Unió szakemberei Budapesten az egyes népegészségügyi programokban való részvételünk gyakorlati tudnivalóiról.

A közösségi népegészségügyi program pénzügyi kerete az ötéves időszakra 312 millió euró. Magyarország természetesen pályázni fog ezekre az EU-s pénzekre is. A teljesség igénye nélkül három példával szeretném illusztrálni, hogy milyen előnyeink származnak az EU népegészségügyi programjához történő csatlakozásunkból.

Egyrészt az egészségi hatásvizsgálatok abból indulnak ki, hogy bármely döntés közvetve vagy közvetlenül hat a lakosság egészségére. Hazai programunk az idén tervezi az egészséghatás-vizsgálatok bevezetését, ennek első lépése az intézményi háttér megszervezése. Fel kell használnunk a lehetőséget a módszerek átvételére, az együttműködés kialakítására.

Másodikként említem, hogy a közegészség- és járványügyi biztonság hazai programja megfelel a rendkívül szigorú európai uniós elvárásoknak is. Ágazatunk érvényt szerez a közegészségügyi biztonság területén a magyar jogrendbe átültetett 141 európai uniós irányelvnek, határozatnak rendeletnek, ajánlásnak. Ezáltal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szakértőinek becslése alapján, a következő öt évben már nem növekszik tovább a környezeti eredetű allergiás megbetegedések száma, 10 százalékkal csökken a munkahelyi eredetű mozgásszervi megbetegedések gyakorisága, 5 éven belül 85 százalékra növeljük a sikeresen kezelt tbc-s megbetegedések arányát, hogy csak néhány példát említsünk. A csatlakozás napja látványos fordulatot hoz, hiszen ez az átalakítási folyamat a magyar népegészségügy néhány kulcsterületét alapvetően reformálta meg. Azt is világosan kell látnunk, hogy a közösségben igen nagy számban léteznek olyan egészségvédelmi normák, amelyek a közösségi politikák más területeihez kötődnek. Így például környezetvédelem, a termékek szabad áramlása, munkahelyi egészségvédelem. A jogharmonizáció e kérdésekben megtörtént, és e normák gyakorlatba való átültetése most van folyamatban. Mindezek önmagukban felérnek egy sikeres népegészségügyi programmal.

Harmadikként említem, hogy az uniónak az utóbbi években kiemelkedően progresszív szerepe van a dohányzás elleni küzdelemben, dacára néhány ország gazdasági ellenérdekeinek. Ez a szakmai, jogi és erkölcsi háttér a siker esélyét biztosítja a hazai dohányzásellenes program számára is. Az idei közösségi munkaterv két fő iránya a dohányzásra való rászokás megelőzése, a leszokás, illetve a dohánytermékek forgalmazásának korlátozása. Az Egészségügyi Világszervezet dohányzásellenes keretegyezményével összhangban az Európai Unió további jogi lépéseket tervez a dohánytermékek forgalmazásának korlátozására. E tekintetben is teljes az összhang a hazai programmal, és lehetőség kínálkozik az együttműködés fokozására. (A dohányzás a betegségteher egyötödét okozza a WHO statisztikája szerint.)

Hazánk és az Európai Unió együttműködése a népegészségügy területén nem csupán a jövő esélye, hanem a jelen kihívása. A hatékony közös munka tanulási folyamatot feltételez, tegyük hozzá, mindkét oldalról. Magyarország a népegészségügy területén nem üres kézzel lép be az unióba. Egészségi állapotunk az "Egészség Évtizede - Johan Béla nemzeti programjának"

sikeres végrehajtásával jelentősen javítható. A program végrehajtásával, a gazdasági növekedéssel, a társadalmi fejlődés segítségével a lakosság egészsége és életminősége szempontjából is - a szó teljes értelmében - európai lehetőséget kínál mindannyiunknak.