Az elmúlt időszak globális inflációs hullámának hatására számos kutatás indult el, amelyekben a kutatók a múltbeli inflációs sokkokat vizsgálva próbálják meg a jelenlegi helyzet releváns tanulságait is levonni. Egy ilyen kutatás eredményeit mutatja be az IMF munkatársai, Anil Ari, Carlos Mulas-Granados, Victor Mylonas, Lev Ratnovski és Wei Zhao által készített, szeptember 22-én publikált tanulmány, amely az elmúlt ötven év nagyobb inflációs sokkjainak következményeit dolgozza fel. Az alábbiakban a tanulmány főbb eredményeit, következtetéseit mutatjuk be.

A szerzők a következő kutatási kérdésekre fókuszálnak:

  • Mennyi ideig tartott, amíg az visszatért a sokk előtti szintre?
  • Milyen gazdaságpolitikai lépések követték a sokkot?
  • Volt-e reálgazdasági áldozata a dezinflációnak?

Eredményeiket, amelyek több ponton összecsengenek Spéder Balázs és Vonnák Balázs néhány nappal később megjelent tanulmányának következtetéseivel, a következő hét stilizált tényben foglalják össze:

  1. Az infláció perzisztens, különösen, ha azt a cserearánysokk okozza.
  2. Azokban az esetekben, amikor tartósan magas maradt az infláció, gyakran fordult elő, hogy a kezdeti sokk után, amikor csökkent az inflációs mutató, a gazdaságpolitika gyors lazításba kezdett, azonban az infláció tartósan visszaemelkedett.
  3. Azokban az esetekben, amikor a sokkot sikeres dezinfláció követte, a monetáris politika jellemzően szigorúbb volt.
  4. A sikeresen dezinfláló országok restriktív gazdaságpolitikájukat következetesen és tartósan alkalmazták.
  5. A sikeres országok jellemzően nem engedték árfolyamukat jelentősen leértékelődni.
  6. A sikeres országokban alacsonyabb volt a nominális bérek növekedése.
  7. A sikeresen dezinfláló országokban rövid távon kisebb, hosszabb távon azonban nagyobb volt a gazdasági növekedés, mint ott, ahol tartósan magas maradt az infláció.

Ari és szerzőtársai inflációs sokknak az éves infláció legalább 2 százalékpontos megugrását tekintették. Kizárták a mintából azokat az országokat, ahol nem piaci alapon működött a gazdaság, valamint a legalacsonyabb jövedelmű országokat. Ugyancsak kizárták azokat az epizódokat, amikor fegyveres konfliktus miatt ugrott meg az infláció, és kizárták a koronavírus-járvány időszakát is. Sikeres („megoldott”) eseteknek azokat tekintették, amikor az infláció öt év alatt visszasüllyedt a sokk előtti szintre, a többit a „megoldatlan” kategóriába sorolták.

Az elmúlt ötven évben 111 ezen definíció szerinti inflációs sokkot találtak 56 országban. 

Az esetek több mint fele az 1970-es években volt. Az érintett országok között egyaránt szerepelnek fejlett és feltörekvő gazdaságok.

Első fő kérdésük arra vonatkozott, hogy egy kezdeti sokk után milyen a jellemző inflációs dinamika, és tapasztalható-e gyors lecsengés. Az általuk identifikált 111 epizódot vizsgálva azt találták, hogy csupán az esetek 60 százalékában csökkent öt év alatt az infláció a sokk előtti szintre. Azokban az esetekben, amikor öt év után is magasabb szinten maradt az infláció, gyakori volt a szerzők által korai ünneplésnek (premature celebration) nevezett dinamika, ami a sokk után egy gyors, de végül csak átmenetinek bizonyuló inflációcsökkenést jelent. A csökkenés többnyire az inflációs sokk utáni kedvező bázishatásnak, annak átmenetisége pedig a gazdaságpolitika – vélhetően emiatt – elsietett lazításának tulajdonítható. Ebből a megfigyelésből az a tanulság vonható le, hogy a gazdaságpolitikának inflációs sokkok alatt óvakodnia kell az első kedvező jelre történő gyors reagálásra, az érdemi lazítással érdemes megvárni, hogy az infláció tartósan alacsony szintre süllyedjen.

Minded,Man,Viewing,Receipts,In,Supermarket,And,Tracking,Prices
Fotó: Shutterstock

Az egyes szakpolitikai reakciókat összehasonlítva arra az eredményre jutottak, hogy a sikeres dezinflációkat szigorúbb monetáris politika kísérte. Ez számos mutatóban is megnyilvánult: magasabb nominális és reálkamatok, a pénzmennyiség alacsonyabb növekedési üteme, a historikus viselkedéshez képest szigorúbb kamatpálya jellemezte ezeket az eseteket a megoldatlan inflációs esetekhez képest. Bár a fiskális mutatók összehasonlítása során is nagyobb szigort találtak a sikeres dezinflációs esetekben, az eltérés statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak.

Az egyéb makrogazdasági mutatók összehasonlítása során fontos különbségként jelentkezett még a devizaárfolyamok és a bérek alakulása. A megoldatlan esetekre jellemző volt a nominális árfolyam leértékelődése, szemben a megoldott esetekkel. A megoldott esetekben jellemző volt a reáleffektív árfolyam felértékelődése. Mindez összhangban van azzal, hogy a megoldott esetekben a jegybankok szigorúbb monetáris politikát folytattak. A reálbérek növekedése hasonló mértékben lassult mindkét csoportban, de más-más okokból. Míg a megoldatlan esetekben a magasabb inflációs pálya erodálta a bérek vásárlóerejét, addig a megoldott esetekben a nominális bérek növekedési üteme is visszafogottabb volt, ami vélhetően hozzájárult az infláció mérséklődéséhez. 

Harmadik kutatási kérdésük arra irányult, hogy vajon fájdalmas-e az inflációs sokkok letörése, okoz-e érdemi lassulást vagy visszaesést a gazdasági növekedésben. Napjainkban ez a kérdés olyan formában jelenik meg, hogy lehetséges-e sikeres dezinfláció hard landing nélkül. Ennek megválaszolásához a reál-GDP növekedési ütemét vizsgálták a sokk utáni években. Összességében nem rajzolódott ki szignifikáns különbség a megoldott és a megoldatlan esetekben, azonban a dinamikát tekintve látszik némi eltérés. Azokban az epizódokban, amikor az inflációs sokk átmenetinek bizonyult, a reálnövekedés kezdetben alacsonyabb, azonban hosszabb távon, ötéves horizonton átlagosan magasabb volt, mint a tartós inflációs esetekben. 

Ari és szerzőtársai tanulmánya összességében arra hívja fel a figyelmet, hogy az inflációs sokkok sikertelen kezelésére általában jellemző a nominális változók gyorsabb növekedése (a magasabb fogyasztói infláció mellett gyorsuló bérnövekedés, árfolyam-leértékelődés). A sikeres dezinflációkat szigorúbb monetáris és fiskális politika kísérte, de ennek ellenére az érintett gazdaságoknak nem kellett beérniük egy lassabb GDP-növekedési pályával. Bár az elemzés alapvetően leíró jellegű, az eredmények arra utalnak, hogy a fegyelmezett és türelmes gazdaságpolitika érdemi reálgazdasági áldozat nélkül is hozzájárulhat az inflációs sokk sikeres kezeléséhez.