Eljátszott már a gondolattal, hogy vállalkozását az Európai Unió egy másik tagállamába költözteti, akár a kedvezőbb gazdasági környezet, akár a magasabb életszínvonal reményében? Az Európai Unió annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak megkönnyítse a letelepedést egy másik tagállamban, a határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások kérdéskörét szabályozó irányelv módosításáról döntött. Az új szabályok átültetése céljából lépnek hatályba hazánkban 2022. szeptember 1-jén a 2021. évi CXXIV. törvény alkalmazandó rendelkezései.

Nemcsak az uniós polgárokat illeti meg a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unió területén, hanem

az uniós vállalkozások is szabadon, a letelepedés szabadsága alapjoggal élve, átléphetik a határokat, és áttelepíthetik székhelyüket egy másik tagállamba az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49. és 54. cikke alapján.

Ez a gyakorlatban jelenleg két módon valósulhat meg: a származási országban jogutód nélkül a tulajdonosok megszüntetik a társaságot, majd a fogadó tagállamban új társaságot alapítanak, vagy határon átnyúló beolvadással egyesül két cég. Ez utóbbi esetben egy új cég alapítása is szükséges lehet a fogadó országban, amelybe a székhelyét áthelyező cég beolvad.

A fenti megoldások a mindennapi ügymenetben számos nehézséggel járhatnak, és az a tény, hogy a hazai entitás jogutód nélküli megszüntetését kívánja meg a jogalkotó a határátlépéshez, érthető módon elrettentheti a tulajdonosokat a költözéstől.   

Smiling,Carriers,Help,Customer,With,Furniture,During,Relocation,And,Moving
Fotó: Shutterstock

A módosult uniós irányelv annak érdekében, hogy vonzóbbá tegye a határokon átnyúló műveleteket főleg a kis- és középvállalkozások számára, lehetővé teszi, hogy például egy hazánkban bejegyzett kft. vagy zrt. a jogi személyiségének megőrzése mellett és jogutód nélküli megszűnés nélkül a társasági formáját a fogadó tagállam joga szerinti kft.-vé vagy zrt.-vé alakítsa át a székhelye áthelyezésével egyidejűleg. Mindez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy egy kft. a jogi személyisége megtartásával például szlovén s.r.o.-vá vagy német GmbH-vá alakulhat, fenntartva korábbi jogviszonyait, így például az ügyfélszerződéseit, a munkaviszonyt a munkavállalóival vagy a banki hitelszerződéseit. 

A határon átnyúló átalakulás fő lépései

Jelenleg a határokon átnyúló egyesüléseket a 2007. évi CXL. törvény szabályozza, amelyet a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény (Új átalakulási törvény) 2022. szeptember 1-jével hatályon kívül helyez. 

A következőkben a határon átnyúló műveletek közül a magyarországi székhelyű társaság határon átnyúló átalakulásának (társasági formaváltásának, avagy határon átnyúló székhely áthelyezésének) főbb lépéseit ismertetjük az Új átalakulási törvény fényében.

 • Először is a magyar társaság legfőbb szerve – az ügyvezetés előterjesztése alapján – határoz a határon átnyúló átalakulás szándékáról.
 • A magyar társaság vezető tisztségviselője elkészíti az átalakulási tervezetet, amely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a jogutód külföldi társaság tervezett társasági formáját, cégnevét, székhelyét, az átalakulás javasolt menetrendjét, a magyar társaság és a jogutód külföldi társaság vagyonmérleg-tervezetét, és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetet, valamint az átalakulás munkavállalókra gyakorolt hatását is ki kell fejteni.
 • Az átalakulási tervezetet könyvvizsgálóval szükséges ellenőriztetni, kivéve, ha a tagok máshogy döntenek.
 • A magyar társaság vezető tisztségviselője átalakulási jelentést készít a tagok és a munkavállalók számára, amelyben ismerteti az átalakulás jogi és gazdasági vonásait. A munkavállalók számára készített jelentésnek ki kell fejtenie a javasolt határokon átnyúló művelet foglalkoztatási helyzetre gyakorolt hatásait. Különösen ki kell térnie arra, hogy várhatók-e a jogszabályokban, kollektív szerződésekben vagy a foglalkoztatási feltételeket és a társaság üzleti tevékenységének – például központi irodájának – helyszínét érintő lényeges változások. Nem kell a munkavállalóknak szóló jelentést készíteni, ha a társaság munkavállalói kizárólag az ügyviteli vagy ügyvezető szervben tevékenykednek.
 • A szükséges dokumentumok elkészítése után a magyar társaság vezető tisztségviselője vagy a szükséges dokumentumok benyújtásával értesíti a bíróságot az átalakulásról, vagy a magyar társaság ugyanezeket a dokumentumokat a honlapján közzéteszi, ezzel is biztosítva a megismerhetőségüket, majd a bíróságot csupán nyilatkozata útján értesíti a határon átnyúló átalakulásról.
 • A bíróság két alkalommal közzéteszi az átalakulásról szóló legfontosabb információkat annak érdekében, hogy a magyar társaság hitelezői biztosítékot követelhessenek, ha a határon átnyúló átalakulás a követelésük kielégítését veszélyezteti.
 • A közzétételeket és az esetleges biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítését követően a társaság legfőbb szerve legalább háromnegyedes többséggel végleges jelleggel dönt a határon átnyúló átalakulásról.
 • A társaságnak a végleges döntést követő 30 nap elteltével, de legfeljebb 90 napon belül benyújtott kérelmére a bíróság tanúsítványt állít ki, illetve értesíti az illetékes hatóságokat a határon átnyúló átalakulásról. A tanúsítvány tartalmazza a magyar társaság nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, az átalakulással létrejövő külföldi társaság formáját, cégnevét és székhelyét, valamint azt, hogy a tanúsítvány kiadását kérelmező magyar társaság eleget tett a határokon átnyúló átalakulás végrehajtásával összefüggésben őt terhelő jogszabályi kötelezettségeknek.
 • A bíróság a tanúsítványt a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül megküldi a fogadó tagállam nyilvántartása részére.
 • Ezt követően a jogutód külföldi társaság a bejegyzésére irányuló kérelmet a tanúsítvány kiállítását követően benyújtja a majdani székhelye szerint illetékes bírósághoz, és az eljárás a fogadó állam joga szerint folytatódik.
 • A magyar bíróság a külföldi fogadó tagállamtól kapott, a határokon átnyúló átalakulás időpontjáról szóló értesítés esetén törli a jogelőd magyar társaságot a nyilvántartásból, egyidejűleg pedig bejegyzi a nyilvántartásba a határokon átnyúló átalakulásra vonatkozó, a Ctv.-ben meghatározott adatokat, amelyeket a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül nyilvánosan elérhetővé és hozzáférhetővé tesz.
 • A létrejött külföldi társaság a határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napját követően a magyar társaságra vonatkozóan végleges vagyonmérleget készít, amelyet könyvvizsgáló ellenőriz.

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mi van akkor, ha a célországban a kft.-k vonatkozásában a törzstőke törvényi minimuma nem 3 000 000 forint, hanem ennél az összegnél magasabb. Ebben az esetben a tagok vagy pótolják a különbséget, vagy a létesítő okiratot megfelelően módosíthatják.   

Fontos kiemelni, hogy a határon átnyúló átalakulásban, egyesülésben és szétválásban kizárólag olyan korlátolt felelősségű társaságok és zártkörűen működő részvénytársaságok vehetnek részt, amelyek nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, szerkezetátalakítási, reorganizációs vagy restrukturálási eljárás hatálya alatt, továbbá a 2014. évi XXXVII. törvény szerinti szanálási eszközök, hatáskörök és mechanizmusok hatálya alatt. 

A határon átnyúló átalakulás sajátossága az Új átalakulási törvény fényében

Az Új átalakulási törvény szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezései értelmében a magyar társaság teljes vagyona (eszközei és forrásai) – különösen a szerződései, a hitelei, a jogai és a kötelezettségei – az átalakulást követően a külföldi jogutódra száll, a társaság tagjai a külföldi jogutód társaság tagjai maradnak, továbbá a munkaviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek a továbbiakban a külföldi jogutód társaságot illetik, illetve terhelik. 

Egy hazai bt.-ből kft.-vé történő átalakulás és egy határon átnyúló átalakulás leginkább abban különbözik, hogy az utóbbi esetén a Magyarországon bejegyzett entitást törlik a cégjegyzékből, és jogutódjaként egy másik tagállamban bejegyzett társaságot tüntetnek fel, ezzel együtt egy külföldi honosságú entitássá alakul át. Megjegyezzük, hogy a külföldön letelepedő társaságnak az átalakulást követően meg kell felelnie mindazon követelményeknek, amelyeket számára a tevékenység végzésével kapcsolatban a fogadó tagállam előír.

A cégtörvény módosítása

Annak érdekében, hogy a fenti újdonságokkal a cégjegyzékünk is lépést tartson, új rendelkezések beillesztése vált szükségessé a Ctv.-be. 

A cégjegyzék tartalma 2022. augusztus 1-jétől kiegészül a határokon átnyúló műveletet lebonyolító társaság jogelődjének és jogutódjának legfontosabb adataival, például a cégnévvel, székhellyel, nyilvántartási számmal, a határokon átnyúló művelet és a tanúsítvány kiadásának időpontjával. 

A leírtak tükrében megállapítható, hogy a határon átnyúló átalakulás lebonyolítása időigényes és összetett feladat a határátlépésben gondolkodó társaságok számára, így mindenképpen javasolt egy – e területen kiváló szaktudással, nagy tapasztalattal és nemzetközi partnerkörrel rendelkező – ügyvédi iroda bevonása.